Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Sacramenten: Wijding
De   katholieke   kerk   kent   drie   graden   van   wijdingen:   die   van   bisschop,   die   van   priester   en   die   van diaken.   De   wijding   van   de   bisschop   geeft,   samen   met   de   heiligingstaak,   ook   de   taak   om   te onderrichten   en   te   besturen.   De   handoplegging   en   de   wijdingswoorden   verlenen   de   genade   van de   heilige   Geest   zodat   de   bisschoppen   de   rol   van   Christus   (als   leraar,   herder   en   priester) vervullen en in zijn persoon optreden. De    bisschoppen    hebben    hun    diensttaak    aan    verschillende    personen    doorgegeven.    De apostolische   zending   is   doorgegeven   aan   de   priesters.   Omdat   het   priesterlijk   ambt   in   verbinding staat    met    het    bisschopsambt,    deelt    het    ook    in    het    gezag    waarmee    Christus    zijn    lichaam opbouwt,   heiligt   en   bestuurt.   Daarom   is   er   het   sacrament   dat   de   priesters   door   de   zalving   van   de heilige   Geest   tekent.   De   diakens   hebben   op   een   bijzondere   wijze   deel   aan   de   zending   en   de genade van Christus. Het    wijdingssacrament    is    ook    hier    een    merkteken    dat    niemand    kan    uitwissen    en    dat    hen gelijkvormig   maakt   aan   Christus,   die   de   'diaken',   dit   is   de   dienaar,   van   allen   geworden   is. Diakenen   hebben   van   oudsher   als   eerste   taak   de   zorg   aan   de   armen.   Daarnaast   kunnen   zijn   ze actief   zijn   in   eucharistie   vieringen,   assisteren   bij   een   huwelijk   en   kerkelijke   uitvaarten   leiden. Geroepen   om   zich   onverdeeld   te   wijden   aan   de   Heer   en   aan   'zijn   zaak',   geven   de   wijdelingen zich geheel aan God en de mensen. Dit betekent, dat zij celibatair leven, dus ongehuwd. Overigens   heeft   het   celibaat   niet   altijd   bestaan.   In   de   begintijd   van   het   christendom   waren   er zowel   gehuwde   als   ongehuwde   priesters.   In   de   Oosterse   Kerken   zijn   er   nog   steeds   gehuwde priesters. Onder paus Gregorius werd het celibaat (1136) in de Latijnse Kerk ingevoerd. De    viering    van    een    wijding    is    belangrijk    en    daarom    worden    zoveel    mogelijk    gelovigen uitgenodigd   de   wijding   mee   te   vieren.   De   wijding   is   bij   voorkeur   op   een   zondag   in   de   kathedraal van het bisdom. Het is de bisschop voorgehouden de wijding te verrichten. Meer informatie? Neemt u contact op met een van onze priesters. Zie de pagina ‘Contact’.
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.