Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

De priesterwijding

De katholieke kerk kent drie graden van wijdingen: die van bisschop, die van priester en die van diaken. De wijding van de bisschop geeft, samen met de heiligingstaak, ook de taak om te onderrichten en te besturen. De handoplegging en de wijdingswoorden verlenen de genade van de heilige Geest zodat de bisschoppen de rol van Christus (als leraar, herder en priester) vervullen en in zijn persoon optreden. De bisschoppen hebben hun diensttaak aan verschillende personen doorgegeven. De apostolische zending is doorgegeven aan de priesters. Omdat het priesterlijk ambt in verbinding staat met het bisschopsambt, deelt het ook in het gezag waarmee Christus zijn lichaam opbouwt, heiligt en bestuurt. Daarom is er het sacrament dat de priesters door de zalving van de heilige Geest tekent. De diakens hebben op een bijzondere wijze deel aan de zending en de genade van Christus. Het wijdingssacrament is ook hier een merkteken dat niemand kan uitwissen en dat hen gelijkvormig maakt aan Christus, die de 'diaken', dit is de dienaar, van allen geworden is. Diakenen hebben van oudsher als eerste taak de zorg aan de armen. Daarnaast kunnen zijn ze actief zijn in eucharistie vieringen, assisteren bij een huwelijk en kerkelijke uitvaarten leiden.   Geroepen om zich onverdeeld te wijden aan de Heer en aan 'zijn zaak', geven de wijdelingen zich geheel aan God en de mensen. Dit betekent, dat zij celibatair leven, dus ongehuwd. Overigens heeft het celibaat niet altijd bestaan. In de begintijd van het christendom waren er zowel gehuwde als ongehuwde priesters. In de Oosterse Kerken zijn er nog steeds gehuwde priesters. Onder paus Gregorius werd het celibaat (1136) in de Latijnse Kerk ingevoerd. De viering: De viering van een wijding is belangrijk en daarom worden zoveel mogelijk gelovigen uitgenodigd de wijding mee te vieren. De wijding is bij voorkeur op een zondag in de kathedraal van het bisdom. Het is de bisschop voorgehouden de wijding te verrichten. Wilt u een wijding meemaken, kijk dan op de website van uw bisdom of bel met uw bisdom. Voor meer, neem contact op met een van onze priesters zie “ALGEMEEN”
Op zaterdag 28 mei 2016 heeft Mgr. dr. J.H.J. van den Hende door handoplegging en gebed Boris Plavčić tot priester gewijd. Mijn naam is Boris Plavčić (27). In 2008 ben ik begonnen aan de theologische opleiding op de Tiltenberg te Vogelenzang, waar ik verbonden was met Vronesteyn, het centrum voor priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam. In 1988 geboren in Bosnie- Hercegovina en in 1998 ben ik in Nederland komen als vluchteling. Een jaar later kwam ik in Hoogvliet en mocht ik met mijn familie er verblijven tot dat we van de rechter uitslag zouden krijgen of we in Nederland mochten blijven. In 2005 kregen we uiteindelijk de uitslag dat mijn familie en ik in Nederland mochten blijven. Als kind ging ik altijd naar de Mariakerk en was ik misdienaar bij pastoor R. Franken. Mijn familie en ik hebben veel steun en hulp gehad van de parochie en ik voel mij nog steeds sterk verbonden met ''Maria en Johannes onder het Kruis''. Boris Plavčić